Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU


I. INFORMACJE O SKLEPIE

1. Właścicielem sklepu "KOKARDA ” jest Monika Niećko - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy:

KOKARDA fashion clothes
Monika Niećko
ul. Piłsudskiego 9
46-320 Praszka


REGON - 161 464 430
NIP - 633 203 07 09
Tel. +48 506 688 998

Numer rachunku firmowego PKO BP 78 1020 2498 0000 8702 0262 0490

Adres do zwrotów:

KOKARDA Monika Niećko
ul. Piłsudskiego 9, 46-320 Praszka
tel. 506-688-998
e-mail:
garderoba@onet.pl


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://kokardaonline.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów będących Konsumentami

3. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, tarci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie sprawdził zakupionego produktu w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił o odkrytej wadzie produktu sprzedawcę, a w sytuacji kiedy kupujący odkrył wadę później - nie powiadomił niezwłocznie po jej stwierdzeniu

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia

5. Informacje prezentowane na stronie Sklepu Internetowego lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego

6. Aby dokonać zamówienia w sklepie Klient powinien posiadać:

- Dostęp do sieci Internet
- Dostęp do przeglądarki internetowej (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne)
- Posiadanie konta poczty elektronicznej

7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24h na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma KOKARDA Monika Niećko, zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane

10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym http://kokardaonline.pl , są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie

11. Sprzedający dostarcza dowód zakupu (paragon) który stanowi potwierdzenie zawartej umowy sprzedażyIII. WARUNKI ZAMÓWIENIA

W celu złożenia zamówienia Klient:

1. wchodzi na stronę internetową
www.kokardaonline.pl
2. wybiera towar, którego zakupu chce dokonać,
3. po zaznaczeniu wybranego towaru zostaje on dodany do koszyka zakupów,
4. w koszyku Klient uzupełnia dane niezbędne do realizacji zamówienia
5. Zamówienia można składać pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail:
garderoba@onet.pl

Klient, przy składaniu każdego zamówienia, oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą treścią niniejszego Regulaminu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysłania potwierdzenia przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji

Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przyjętego zamówienia, w sytuacji, gdy Klient w terminie 7 dni od momentu wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego nie dokona płatności za zamówiony towar, z wyjątkiem zamówień, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorzeIV. METODY PŁATNOŚCI

Dokonując zakupu w sklepie http://kokardaonline.pl klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności
Dostępne formy płatności:

- Płatności Shoplo

- Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

- PKO BP 78 1020 2498 0000 8702 0262 0490
Monika Niećko
ul. Piłsudskiego 9
46-320 PraszkaV. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - zamówienia realizowane są od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.


- Firmy kurierskiej DPD - planowany termin dostawy (1 do 2 dni roboczych)
- Paczkomaty InPost - planowany termin dostawy (1 do 2 dni roboczych)
- Odbiór osobisty - po uprzednim kontakcie telefonicznym

VI. ZWROT (ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY)

1. Odstąpienie od umowy przysługuje konsumentowi będącemu osobą fizyczną który nabywa produkt w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą

2. Konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (dla ułatwienia drogą e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki

3. Następnie w ciągu 14 dni należy odesłać towar z dokumentem zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu na adres

KOKARDA Monika Niećko
ul. Piłsudskiego 9, 46-320 Praszka

4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

5. Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy

7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, a w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego , chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru

9. Nie odbieramy zwrotów wysłanych za pobraniem

10. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy


VI. REKLAMACJA / RĘKOJMIA

1. Oferowane przez nasz sklep przedmioty są nowe i nie posiadają wad

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne

3. Reklamację mogą Państwo przesłać w formie pisemnej na adres siedziby firmy lub dla ułatwienia i przyśpieszenia procesu reklamacyjnego drogą elektroniczną garderoba@onet.pl

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji sprzedający zobowiązuje się:
- wymienić towar na nowy (jeśli jest dostępny w sklepie stacjonarnym) lub
- zwrócić koszt przedmiotu wraz z poniesionymi kosztami wysyłki

5. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.

6. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.

7. Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur:
http://www.uokik.gov.pl

8. Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta. Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego

9. Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów
z nami


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez
KOKARDA Monika Niećko wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „Paczkomaty InPost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, w celu świadczenia usług przez InPost Sp. z o.o.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będę powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (http://kokardaonline.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia były dla Klienta mniej korzystne niż aktualnego

3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl